top of page

ALGEMENE VOORWAARDEN
(English translation coming soon)

Versie van 07/04/2023

Ondernemingsgegevens:

Deze algemene voorwaarden regelen de contractuele relatie tussen de klant en Audrey BOVE, natuurlijk persoon, handelend onder de commerciële benaming DREYB Studio, met maatschappelijke zetel gevestigd te 9260 Wichelen, Bohemen 94 bus 101, en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0798.308.218; 

E-mailadres: audrey.bove@hotmail.com

Website: www.dreybstudio.com (hierna de “Website”)

Instagram: https://www.instagram.com/dreybstudio/

Facebook:  https://www.facebook.com/dreybphotography

Bankrekening:

BIC:

 

Hierna ‘DREYB Studio’ genoemd;

 

Artikel 1 - Algemeen

Deze algemene voorwaarden regelen de contractuele relatie tussen de Klant en DREYB Studio. Met ‘Klant’ wordt elke persoon, privépersoon of onderneming bedoeld die een beroep doet op de diensten van of de producten koopt van DREYB Studio.

 

Het aanbod van DREYB Studio staat beschreven op de Website. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke aankoop die door de Klant op de Website wordt gedaan. Ze zijn zowel van toepassing op verkopen in België als in het buitenland via de Website en hebben betrekking op de volledige contractuele relatie tussen DREYB Studio en de Klant, vanaf het plaatsen van de bestelling tot de betaling en de levering.

 

Daarnaast is DREYB Studio ook actief op het gebied van fotografie en grafisch ontwerp (hierna “Diensten”) en zijn deze algemene voorwaarden eveneens van toepassing op deze diensten.

 

Deze algemene voorwaarden hebben voorrang op alle andere algemene of bijzondere voorwaarden. Zij kunnen te allen tijde door DREYB Studio worden gewijzigd. In dat geval verbindt DREYB Studio zich ertoe de Klant te verwittigen en zullen de gewijzigde algemene voorwaarden automatisch van toepassing zijn op elke volgende online aankoop door de Klant op de Website of zal de gewijzigde versie slechts op reeds lopende overeenkomsten van toepassing worden voor zover deze nieuwe voorwaarden uitdrukkelijk door de Klant worden aanvaard.

 

In voorkomend geval, maken deze algemene voorwaarden ook integraal deel uit van offertes. In geval van conflict tussen de bepalingen van de offerte en de bepalingen van de algemene voorwaarden hebben de bepalingen van de offerte voorrang.

Artikel 2 - Online aankoopprocedure en prijs

Aanbiedingen

Het is mogelijk dat DREYB Studio in sommige situaties een aanbod in een formele offerte giet. Dit is in het bijzonder het geval wanneer een Klant een bestelling op maat gaat aanvragen. Bij de offerte zullen deze voorwaarden gevoegd worden en er ook integraal deel van uitmaken. Een aanbod van DREYB Studio is alsdan slechts een uitnodiging tot het plaatsen van een bestelling bij DREYB Studio. Een aanbod is desgevallend slechts geldig ten aanzien van de persoon/personen tot wie het aanbod gericht is. Een aanbod heeft een geldigheidsduur zoals wordt afgesproken, of bij gebreke hieraan een geldigheidsduur van veertien (14) kalenderdagen na datum van het uitsturen van het aanbod. DREYB Studio heeft vóór de aanvaarding van het aanbod door de Klant het recht om fouten in een aanbod recht te zetten of het aanbod in te trekken. Het aanbod is bij diensten op maat gebaseerd op de gegevens die de Klant heeft verstrekt. Het aanbod omvat enkel de bestellingen erin vermeld, met expliciete uitsluiting van enig meerwerk of ander werk als gevolg van een wijziging van de bestelling.

Bestelprocedure via de Website

Daarnaast staat het aanbod van DREYB Studio ook beschreven op de Website. De Klant kan vrij navigeren op de verschillende pagina's van de Website zonder zich daarom te verbinden tot een bestelling.

Indien de Klant een bestelling wenst te plaatsen, dan gebeurt de werking van de Website als volgt: 1. de Klant meldt zich aan op de website van DREYB Studio en selecteert de artikelen die hij in zijn winkelwagentje plaatst. De Klant geeft dus te kennen dat hij een bestelling wil plaatsen. 2. Na registratie voert de Klant zijn leverings- en facturatiegegevens in. Het totaalbedrag van de bestelling, inclusief alle belastingen en verzendingskosten, wordt aangegeven. 3. Na ontvangst van een volledig overzicht van zijn bestelling, bevestigt de Klant dat hij bereid is over te gaan tot betaling. 4. De Klant wordt naadloos doorgeleid naar de website van Mollie, bancontact, enz., waar hij zijn betalingsvoorkeuren en -instellingen invoert. De gegevens over de gebruikte bankkaart worden niet kenbaar gemaakt aan DREYB Studio. De vertrouwelijkheid van deze informatie is dus gewaarborgd. De transactiekosten worden gedragen door DREYB Studio. 5. Betaling wordt gevraagd aan de betrokken financiële instelling. 6. De Klant ontvangt per e-mail het resultaat van de transactie, dat hij kan afdrukken en bewaren als bewijs. 7. DREYB Studio verzorgt de dienst na verkoop en zendt het pakket aan de Klant overeenkomstig deze algemene voorwaarden.  Elke wijziging die door de Klant wordt aangebracht, leidt tot een wijziging van de orderbevestiging en, in voorkomend geval, van de vermelde totale kostprijs.

In elk geval blijven de producten die in een mandje zijn geplaatst of online zijn besteld, eigendom van DREYB Studio tot volledige betaling.

De Klant blijft als enige verantwoordelijk voor zijn contactgegevens. De Klant is verplicht de nodige wijzigingen van zijn gegevens door te voeren op de Website, bijvoorbeeld in geval van een nieuw e-mailadres, om de correcte uitvoering van stap 6 mogelijk te maken.

De op de Website vermelde prijzen zijn geldig op de datum van raadpleging en kunnen worden gewijzigd. De definitieve prijs wordt aan de Klant meegedeeld op het ogenblik van de bevestiging van de verkoop op de Website.

De Website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid opgesteld. Het is bedoeld om de door DREYB Studio aangeboden producten voor te stellen. De informatie op de Website is aan verandering onderhevig. De Klant wordt derhalve verzocht de informatie waarover hij beschikt te controleren alvorens contact op te nemen. In geen geval zal DREYB Studio contractueel gebonden zijn door enige informatie die op de Website ter beschikking wordt gesteld.

In geval van annulering van de bestelling door DREYB Studio, om redenen buiten haar wil (bijvoorbeeld: onbeschikbaarheid van het bestelde product, faillissement van een leverancier, enz...), verbindt DREYB Studio zich ertoe de Klant een gelijkwaardig product aan te bieden. De Klant is vrij om te aanvaarden of te weigeren.

DREYB Studio behoudt zich het recht voor een bestelling die in strijd zou zijn met de openbare orde en de goede zeden, te annuleren of te weigeren.

Artikel 3 - Akkoord van de klant en contractuele documenten bij bestelling op de Website

Door zijn bestelling goed te keuren op de Website, geeft de Klant te kennen dat hij een koopcontract wenst af te sluiten dat aan deze algemene voorwaarden is onderworpen. De Klant verklaart tevens dat alle over hem verstrekte informatie juist en geldig is. DREYB Studio kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele fouten in dit verband.

 

Artikel 4 - Specifieke bepalingen voor de uitvoering

In ieder geval, verbindt de Klant zich ertoe: (i) DREYB Studio de informatie en documenten ter beschikking te stellen die nodig zijn voor de goede uitvoering van de op de website aangekochte Producten (afmetingen, maten, enz.); (ii) te aanvaarden dat de uitvoering van de Producten geheel of gedeeltelijk wordt uitbesteed aan derden die partij zijn bij het contract waarvan sprake is in deze algemene voorwaarden.

 

Artikel 5 – Uitvoeringstermijnen online-aankoop

Op de website staat een levertermijn vermeld. Die termijn wordt enkel ter informatie vermeld en verbindt DREYB Studio niet. DREYB Studio verbindt zich ertoe alles in het werk te stellen om ervoor te zorgen dat de leveringstermijnen worden nageleefd. Ze is echter op geen enkele wijze aansprakelijk in geval van vertraging in de termijnen wegens redenen die onafhankelijk zijn van haar wil (b.v. ziekte, ongeval, overmacht, technische en/of computerproblemen, enz.). In voorkomend geval is DREYB Studio de Klant geen betaling verschuldigd ter compensatie van de vertraging.

Elke aan de Klant toe te rekenen vertraging heeft een verlenging van de uitvoeringstermijnen tot gevolg.

 

Artikel 6 - Leveringstermijn en -wijze

De op de offerte of bestelling vermelde levertijden worden slechts bij wijze van indicatie vermeld. Ze binden DREYB Studio op geen enkele wijze. Bij levering na deze datum heeft de Klant niet de mogelijkheid om de verkoop als nietig te beschouwen.

Bestellingen die op zaterdag of zondag worden geplaatst (en geen levertijd vereisen), worden de daaropvolgende maandag verzonden. Bestellingen die op een feestdag worden geplaatst (en geen levertijd vereisen), worden de volgende werkdag verzonden.

DREYB Studio behoudt zich het recht voor om gedurende bepaalde perioden niet te leveren. DREYB Studio verbindt zich ertoe haar klanten vooraf in te lichten. DREYB Studio zal de geplaatste bestellingen leveren zodra haar activiteiten hervatten.

De Klant opteert voor één van de volgende leveringswijzen bij aankoop op de Website: (i) levering door DREYB Studio, (ii) levering door een externe vervoerder, (iii) afhaling van de bestelling door de Klant. Op basis van de door de Klant gekozen leveringswijze wordt een forfaitair bedrag ter dekking van de leveringskosten toegevoegd aan het bedrag van de bestelling, zoals vermeld in artikel 2. Bovendien kan DREYB Studio in geen geval aansprakelijk worden gesteld wanneer ze niet zelf zorgt voor de levering van de bestelling. Indien de Klant kiest voor levering per vervoerder, zijn de risico's die verbonden zijn aan het vervoer bijgevolg uitsluitend ten laste van de vervoerder en dit, zodra de te leveren bestelling bij de vervoerder werd afgegeven. Indien de Klant ervoor kiest zijn bestelling persoonlijk af te halen, zijn de risico's verbonden aan het vervoer voor rekening van de Klant zodra hij zijn bestelling in ontvangst neemt. Eventueel kan DREYB Studio in geval van schade aan de bestelde goederen ten gevolge van transport en om redenen die niet aan DREYB Studio kunnen worden toegerekend, in overleg met de Klant, overeenkomen om de Bestelling van de Klant te vervangen. De vervangingstermijnen zijn identiek aan de oorspronkelijke levertijden van de bestelling, zoals hierboven vermeld.

Bij ontvangst van de bestelling is de Klant verplicht de bestelling te controleren voordat de bezorger vertrekt of wanneer hij deze in ontvangst neemt. Elk gebrek moet onmiddellijk aan de bezorger worden meegedeeld en de bestelling moet worden geweigerd. Geweigerde producten worden teruggestuurd naar DREYB Studio, die zal onderzoeken of het aansprakelijk kan worden gesteld en, indien nodig, een nieuwe bestelling zal sturen.

In elk geval, in geval van verlies van een bestelling, wordt de Klant verzocht contact op te nemen met DREYB Studio via e-mail.

 

Artikel 7 - Herroepingsrecht

Wanneer de overeenkomst tussen DREYB Studio en de Klant een overeenkomst op afstand met een consument betreft, zijnde een overeenkomst die tussen de ondernemer en de consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand of buiten de verkoopsruimte wordt afgesloten, heeft de Klant-consument het recht om de bestelling zonder boete of zonder opgave van redenen (hoewel DREYB Studio steeds feedback dienaangaande apprecieert) te herroepen.

De Klant beschikt alsdan over een termijn van veertien (14) dagen om de overeenkomst te herroepen. Deze termijn verstrijkt veertien (14) dagen na de dag waarop:

  • de Klant of een door de Klant aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is, de producten fysiek in bezit neemt; of

  • indien de Klant in dezelfde bestelling meerdere producten heeft besteld die afzonderlijk worden geleverd, de dag waarop de Klant of een door de Klant aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is, het laatste goed fysiek in bezit neemt; of

  • indien de levering van een goed bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen, de dag waarop de Klant of een door de Klant aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is, de laatste zending of het laatste onderdeel fysiek in bezit neemt;

Vóór het verstrijken van de herroepingstermijn stelt de Klant DREYB Studio ondubbelzinnig op de hoogte van zijn of haar beslissing om de overeenkomst te herroepen. Daartoe kan de consument gebruikmaken van het modelformulier voor herroeping, opgenomen als bijlage 1 bij deze Voorwaarden of een andere ondubbelzinnige verklaring afleveren op het adres van DREYB Studio of via e-mail waarin hij of zij verklaart de overeenkomst te herroepen.

De Klant dient alsdan de kosten van terugzending te dragen.

DREYB Studio zal de Klant op de hoogte brengen van een weigering dan wel aanvaarding van het herroepingsrecht en bij een aanvaarding vergoedt DREYB Studio alle van de Klant ontvangen betalingen, inclusief, desgevallend, de leveringskosten, onverwijld en in elk geval binnen veertien (14) dagen na de dag waarop DREYB Studio wordt geïnformeerd van de beslissing van de Klant om de overeenkomst te herroepen. DREYB Studio verricht de terugbetaling onder gebruikmaking van hetzelfde betaalmiddel als hetgeen door de Klant tijdens de oorspronkelijke transactie werd gebruikt, tenzij de Klant uitdrukkelijk met een ander betaalmiddel heeft ingestemd.

Onverwijld en in elk geval binnen veertien (14) dagen na de dag waarop de Klant zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen aan DREYB Studio heeft meegedeeld, zendt de Klant de producten terug of komt hij deze overhandigen. De termijn is in acht genomen wanneer de Klant de producten terugstuurt voordat de termijn van veertien (14) dagen is verstreken.

Het gekochte product mag alleen in de originele staat en in de originele verpakking worden geretourneerd. Het principe is dat de Klant het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij of zij dat in een fysieke winkel zou mogen doen. De Klant is aansprakelijk voor de waardevermindering van de producten die het gevolg is van het behandelen van de producten dat verder gaat dan nodig was om de aard, de kenmerken en de werking van de producten vast te stellen. Als het product dus niet meer verkoopbaar is door bijvoorbeeld bevuiling of beschadiging, zal aan de Klant de prijs van het product worden aangerekend.

DREYB Studio mag wachten met de terugbetaling totdat zij alle producten heeft teruggekregen, of totdat de Klant heeft aangetoond dat hij de producten heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerst valt.

De Klant kan het herroepingsrecht niet uitoefenen voor:

  • de levering van volgens specificaties van de consument vervaardigde producten, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;

  • de levering van verzegelde goederen die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling van de levering is verbroken.

 

Artikel 8 - Waarborg en terugzending van defecte producten

Op de verkochte producten geldt een wettelijke waarborg van 2 jaar.

De wettelijke waarborg is uitsluitend van toepassing op conformiteitsgebreken die bestaan op het tijdstip van levering van de producten, met uitsluiting van: (i) alle directe of indirecte schade die na levering aan het product wordt veroorzaakt, (ii) elke vervanging van elementen of accessoires waarvan de regelmatige vervanging noodzakelijk is, (iii) alle schade als gevolg van brand, waterschade, blikseminslag, ongeval of andere natuurrampen; (iv) elk defect dat opzettelijk of uit onachtzaamheid is veroorzaakt, door slecht onderhoud of abnormaal gebruik; (v) alle schade die het gevolg is van commercieel, professioneel of collectief gebruik.

Het conformiteitsgebrek moet binnen de 2 maanden na vaststelling ervan aan DREYB Studio worden gemeld. Zo niet, is de wettelijke waarborg niet langer van toepassing.

De kosten gemaakt om goederen terug te zenden, zullen in principe door de Klant gedragen worden tenzij de klacht gegrond blijkt te zijn of wanneer u niet de goedkoopste standaard leveringsoptie heeft gekozen. Wij raden u aan om de originele verpakking te behouden, alsook bewijs van aankoop en betaling.

 

Artikel 9 – Fotografie en grafisch ontwerp

Offertes, prijzen en contractuele documenten

Een offerte van DREYB Studio is slechts een uitnodiging tot het plaatsen van een opdracht bij DREYB Studio en is slechts geldig ten aanzien van de persoon/personen aan wie de offerte gericht is. Een offerte heeft een geldigheidsduur zoals vermeld staat op de offerte zelf, of bij gebreke hieraan een geldigheidsduur van veertien (14) dagen na datum van de offerte. Offertes omvatten enkel de opdrachten erin vermeld, met expliciete uitsluiting van enig meerwerk ingevolge een wijziging van de opdracht door de Klant, door onvoorziene omstandigheden of enige andere reden. De aanvaarding door de Klant van de offerte is onherroepelijk.

Een overeenkomst komt pas tot stand na de schriftelijke bevestiging door DREYB Studio van de ontvangst van de aanvaarding van de offerte door de Klant. DREYB Studio zal evenwel pas tot uitvoering van de opdracht overgaan indien ook het eventueel gevraagde voorschot is betaald op de bankrekening van DREYB Studio. Eventuele aanvullingen of andere wijzigingen van de opdracht zijn eveneens pas geldig na schriftelijke bevestiging hiervan door DREYB Studio. Deze wijzigingen kunnen uiteraard ook een invloed hebben op het kostenplaatje. Door zijn aanvaarding erkent de Klant volledig geïnformeerd te zijn over alle aspecten van de diensten.

Betaling

Tenzij anders overeengekomen, zijn de tarieven weergegeven in EURO.  DREYB Studio behoudt zich het recht voor een voorschot te vragen alvorens tot de uitvoering van de overeenkomst over te gaan. Er wordt gefactureerd zoals aangegeven in de offerte. De facturen van DREYB Studio zijn integraal betaalbaar via het rekeningnummer van DREYB Studio vermeld op de factuur, zonder korting en dit binnen de vijf (5) dagen na de factuurdatum. Facturen zullen elektronisch verzonden worden.

Facturen kunnen enkel schriftelijk worden geprotesteerd bij aangetekend schrijven binnen de veertien (14) dagen na factuurdatum en met vermelding van de factuurdatum, factuurnummer en gedetailleerde motivering. Indien DREYB Studio geen (tijdige) betwisting bereikt binnen voorvermelde periode, wordt de factuur geacht aanvaard te zijn door de Klant. In geval een factuur aan meerdere personen is gericht, zijn zij allen hoofdelijk aansprakelijk voor de voldoening van de factuur.

Voor elke factuur dat geheel of gedeeltelijk niet is betaald op de vervaldag wordt van rechtswege, zonder ingebrekestelling, een nalatigheidsintrest aangerekend aan de wettelijke intrestvoet van het openstaande bedrag. Onverminderd het voorgaande behoudt DREYB Studio zich het recht voor een forfaitaire schadevergoeding te vragen van 10% van het openstaande factuurbedrag, met een minimum van honderd vijfentwintig euro (€ 125,00) en dit onverminderd rechterlijke vordering tot vergoeding voor hoger bewezen schade. Bovendien brengt de betalingsachterstand de opeisbaarheid mee van alle andere facturen, zelfs indien deze nog niet vervallen zijn en vervallen alle toegestane betalingsvoorwaarden.

Annulering

Bij annulatie van tien (10) dagen of meer voor de afgesproken datum wordt het gevraagde voorschot niet terugbetaald aan de Klant en worden de gemaakte en nog te maken kosten voortvloeiende uit verplichtingen die DREYB Studio reeds had aangegaan met het oog op de vervulling van de opdracht aangerekend. Bij annulatie binnen tien (10) dagen voor afgesproken datum wordt de normale vergoeding aangerekend, alsmede gemaakte en nog te maken kosten voortvloeiende uit verplichtingen die DREYB Studio reeds had aangegaan met het oog op de vervulling van de opdracht.

Ieder annulatie/wijziging dient schriftelijk doorgegeven te worden via e-mail. 

 

Artikel 10 - Beperking van aansprakelijkheid

De verbintenis is in hoofde van DREYB Studio een middelenverbintenis.

De aansprakelijkheid van DREYB Studio, contractueel en extracontractueel, is beperkt tot het bedrag van het aangekochte gebrekkige product of tot twee (2) keer het factuurbedrag van de factuur/facturen aangaande de gebrekkige prestaties.

Behoudens andersluidende dwingende wettelijke bepaling, zal DREYB Studio in geen geval verplicht worden tot het vergoeden van onrechtstreekse of gevolgschade zoals maar niet beperkt tot schade aan derden.

Het aanbod op de Website bevat een omschrijving en afbeeldingen van de aangeboden producten om de Klant een duidelijk beeld te geven van het product. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden DREYB Studio niet. DREYB Studio is in geen geval aansprakelijk mochten zich manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten voordoen. Evenmin kan DREYB Studio verantwoordelijk gehouden worden voor (kleur)afwijkingen als gevolg van beeldschermweergave. De inhoud van de Website wordt naar best vermogen beschreven.

Voor wat betreft Klanten-ondernemingen (B2B): DREYB Studio sluit haar aansprakelijkheid geenszins uit voor een fout gepleegd of nalatigheid met bedrieglijk opzet of met het oogmerk om te schaden of wanneer dwingende wettelijke bepalingen of rechtspraak een dergelijke uitsluiting of beperking zou verbieden.

Voor wat betreft Klanten-consumenten (B2C): DREYB Studio sluit haar aansprakelijkheid voor haar opzet, grove schuld of die van haar aangestelden of lasthebber niet uit, noch, behouders overmacht, voor het niet uitvoeren van een verbintenis die één van de voornaamste prestaties van de overeenkomst vormde, dan wel de fout een lichamelijk letsel of de dood tot gevolg heeft of wanneer dwingende wettelijke bepalingen of rechtspraak een dergelijke uitsluiting of beperking zou verbieden.

Onverminderd dwingende wettelijke bepalingen of bepalingen van openbare orde, vervalt elke aanspraak ten aanzien van DREYB Studio  in elk geval indien de vordering in rechte niet is ingesteld binnen het jaar nadat de omstandigheid die aanleiding geeft of kan geven tot aansprakelijkheid ontdekt wordt, of redelijkerwijs kon ontdekt worden.

Bovendien, wat de foto’s betreft, kan DREYB Studio ook niet verantwoordelijk worden gehouden als de Klant of de te fotograferen persoon van de Klant of een andere persoon die aan de Klant gerelateerd is, niet meewerkt met DREYB Studio tijdens de foto-opdracht. In dergelijke gevallen heeft de Klant geen recht op terugbetaling. De Klant is verantwoordelijk voor de back-up van de door DREYB Studio verzonden foto's. De foto's worden in digitale vorm verzonden. Daarom kan DREYB Studio niet aansprakelijk worden gesteld voor de kwaliteit van de afgedrukte foto's wanneer de foto's door de Klant zelf worden afgedrukt.

Alle elementen die, buiten de wil van DREYB Studio, op het moment van het afsluiten van de overeenkomst redelijkerwijze onvoorzienbaar waren en onvermijdbaar zijn, en die voor DREYB Studio de uitvoering van haar verbintenis onmogelijk maken, zoals maar niet beperkt tot elektronische panne, natuurelementen, files en ongevallen op Europese wegen, storingen in het (telecommunicatie-)netwerk of -verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de Website, brand, oorlog, overheidsregulering aangaande besmettelijke ziekten/epidemieën, zullen beschouwd worden als overmacht. DREYB Studio kan niet aansprakelijk gesteld worden voor vertragingen of gebreken in de uitvoering indien dit te wijten is aan overmachtssituaties buiten diens wil of controle. Overmacht geeft DREYB Studio daarenboven het recht de herziening of de opschorting, en in geval van blijvende overmacht, de ontbinding van de overeenkomst, te vragen en dit op eerste schriftelijk verzoek.

 

Artikel 11 - Intellectuele eigendom

Alle elementen die door DREYB Studio worden geproduceerd en aan de klant ter beschikking worden gesteld, zijn onderworpen aan de wetgeving inzake intellectuele eigendom en meer in het bijzonder aan het auteursrecht. DREYB Studio machtigt de Klant uitdrukkelijk om ze te gebruiken binnen het kader en de grenzen van de Diensten en voor de doeleinden die verband houden met de uitvoering ervan. Elk ander gebruik, in het bijzonder maar zonder limitatief te zijn, reproductie of mededeling aan derden, is onderworpen aan de uitdrukkelijke toestemming van DREYB Studio, die in voorkomend geval de betaling van het auteursrecht kan eisen.

 

Artikel 12 - Persoonsgegevens

De persoonsgegevens van de Klant zullen verwerkt worden overeenkomstig de Privacy Policy, die op de Website en deze link kan worden geconsulteerd. De Privacy Policy kan ook op eerste verzoek bekomen worden.

 

Artikel 13 - Gebruik van cookies

De Website maakt gebruik van cookies. Voor meer informatie, raadpleeg onze cookie policy.

 

Artikel 14 - Verzamelen van getuigenissen

De Diensten die DREYB Studio voor rekening van de Klant uitvoert kunnen te allen tijde anoniem door DREYB Studio worden gebruikt voor referentiedoeleinden. DREYB Studio verbindt zich ertoe de toestemming van de Klant te verkrijgen voor verwijzingen met uitdrukkelijke vermelding van de gegevens van de Klant.

DREYB Studio kan de Klant vragen om een schriftelijke, mondelinge of visuele getuigenis af te leggen over de uitvoering van de Diensten en de persoonlijke weerslag ervan. Het staat de Klant te allen tijde vrij om te weigeren een dergelijke getuigenis af te leggen. Als hij aanvaardt, zal DREYB Studio hem vragen zijn formele instemming schriftelijk te geven. De door DREYB Studio verzamelde getuigenissen kunnen worden gebruikt voor documentaire of referentiedoeleinden.

 

Artikel 15 - Bewijs

De Klant aanvaardt uitdrukkelijk dat de overeenkomst elektronisch kan worden afgesloten. De Klant aanvaardt dat elektronische communicatie en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.

 

Artikel 16 - Klachten

Elke klacht van de Klant, met uitzondering van de eventueel in een artikel bedoelde klachten, moet uiterlijk binnen 7 dagen na het plaatsvinden van de gebeurtenis die aanleiding geeft tot de klacht schriftelijk worden ingediend, waarbij de poststempel als bewijs geldt. DREYB Studio verbindt zich ertoe alles in het werk te stellen om een minnelijke oplossing te vinden die voor alle partijen aanvaardbaar is. Voor zover de Klant binnen de hierboven vermelde termijnen een klacht indient en voor zover DREYB Studio deze klacht aanvaardt, blijft het bedrag van de klacht beperkt tot de waarde van de betreffende Producten of Diensten.

 

Artikel 17 - Nietigheid

De eventuele nietigheid van een bepaling van deze algemene voorwaarden doet geen afbreuk aan de geldigheid van het geheel van deze algemene voorwaarden. Indien een beding nietig wordt verklaard, verbinden de partijen zich ertoe een beding van gelijke strekking te sluiten en in deze algemene voorwaarden op te nemen.

 

Artikel 18 - Vertalingen

De Nederlandstalige tekst van deze voorwaarden en eventuele andere voorwaarden van DREYB Studio primeert op eventuele vertalingen.

 

Artikel 19 - Toepassing van het Belgisch recht

Het Belgisch recht is van toepassing op deze algemene voorwaarden en op elke betwisting over de geldigheid, interpretatie of uitvoering van deze algemene voorwaarden.

Alle bepalingen die niet in deze algemene voorwaarden zijn voorzien, worden beheerst door het Belgische recht.

 

Artikel 20 - Geschillenbeslechting en bevoegde rechtbanken

Bij een geschil wordt de voorkeur gegeven aan bemiddeling tussen DREYB Studio en de Klant. Indien na die vergadering echter geen akkoord mogelijk lijkt te zijn, zijn de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement van DREYB Studio bevoegd.

 

BIJLAGE 1 MODELFORMULIER VOOR HERROEPING

(Dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen)

Aan: Audrey BOVE

Met handelsnaam DREYB Studio

Bohemen 94 bus 101 - 9260 Wichelen

België

BTW BE0798.308.218

Ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0798.308.218

RPR Gent (afdeling Dendermonde)

(verder genaamd ‘DREYB Studio’)

E-mailadres: audrey.bove@hotmail.com

 

— Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen (*)/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*)

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

— Besteld op (*)/Ontvangen op……………………………………………………………………………………………………………

— Naam /Namen consument(en) ………………………………………………………………………………………

— Adres consument(en) ……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

— Datum …………………………………………………………………………………………………

— Handtekening van consument(en)

(alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.

bottom of page