top of page

DISCLAIMER

(English translation coming soon)

 

Door zich aan te melden en te surfen op de website van DREYB Studio stemt de bezoeker in met de bepalingen van deze disclaimer. De bepalingen van huidige disclaimer kunnen op elk moment geheel of gedeeltelijk worden gewijzigd. De wijziging gaat in op de datum waarop ze op de website wordt geplaatst.

 

IDENTITEIT

www.dreybstudio.com is een website die toebehoort aan Bové Audrey, natuurlijk persoon handelend onder de commerciële benaming DREYB Studio, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te Bohemen 94 bus 101, 9260 Wichelen, ingeschreven bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen onder het nummer BE0798.308.218, hierna “DREYB Studio”.

 

www.dreybstudio.com is een website waarop commerciële activiteiten en foto’s (portfolio’s) worden voorgesteld.  De website wordt beheerd door Bové Audrey, eigenaar van de website en wordt gehost door WIX, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te Tel Aviv, Israël.

 

Heeft u vragen over deze Disclaimer, dan kunt u deze per e-mail sturen naar het volgende adres: audrey.bove@hotmail.com

 

 

INHOUD VAN DE WEBSITE

De informatie op onze website is bedoeld om:

  • de activiteiten en producten van DREYB Studio voor te stellen;

  • de diensten van DREYB Studio te promoten en het publiek te informeren over de contactgegevens van DREYB Studio;

  • producten te commercialiseren en het online aankopen ervan mogelijk te maken. Op deze aankopen zijn de algemene verkoopvoorwaarden van DREYB Studio van toepassing.

 

BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

De website werd met de grootst mogelijke zorgvuldigheid ontwikkeld. DREYB Studio stelt alles in het werk om de informatie op de website accuraat en bijgewerkt te houden. De erin opgenomen informatie is echter aan wijzigingen onderhevig. Het komt dan ook de bezoekers van de website toe de op de website verstrekte informatie met andere middelen te controleren door contact met ons op te nemen.

 

De website is beveiligd met alle redelijke en mogelijke middelen om ongemakken door technische fouten zoveel mogelijk te voorkomen. Wij kunnen echter niet garanderen dat de website altijd gevrijwaard zal zijn van onderbrekingen, virussen, technische problemen of andere computercriminaliteit.

 

DREYB Studio is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die voortvloeit uit het raadplegen of het gebruik van de website en de hierin vervatte inhoud.

 

 

LINKS NAAR ANDERE WEBSITES

www.dreybstudio.com bevat hyperlinks naar websites van derden of sociale netwerken waarover wij geen gezag of controle kunnen uitoefenen (technisch of inhoudelijk). DREYB Studio is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die voortvloeit uit het raadplegen of het gebruik van deze websites en de inhoud ervan.

 

COOKIES

DREYB Studio gebruikt cookies om het surfen gemakkelijker en betrouwbaarder te maken. Sommige van deze cookies zijn essentieel voor de werking van de website, andere worden gebruikt om de ervaring van de bezoeker te verbeteren.

 

Voor meer informatie over onze cookies, zie ons cookiebeleid.

 

BESCHERMING VAN INTELLECTUELE-EIGENDOMSRECHTEN OP DE WEBSITE

De inhoud en opbouw van deze website zijn eigendom van DREYB Studio.

 

Behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van DREYB Studio is elke reproductie of elk gebruik voor openbare uitvoering van deze website en de inhoud ervan, op welke wijze dan ook, verboden. In voorkomend geval moet de informatie en/of de aanvraag van gebruik of reproductie per e-mail naar het volgende adres worden gezonden: audrey.bove@hotmail.com

 

www.dreybstudio.com kan ook elementen bevatten die geheel of gedeeltelijk aan derden toebehoren. Voor het gebruik van elementen die toebehoren aan derden moet vooraf een aanvraag tot gebruik worden ingediend bij DREYB Studio op het e-mailadres audrey.bove@hotmail.com . DREYB Studio zal dan een vraag sturen naar de betrokken derde. Het staat die derde vrij het gebruik te aanvaarden of te weigeren en, eventueel, de betaling van auteursrechten te vragen. Bovendien is DREYB Studio in geval van gebruik door de bezoeker van elementen die aan derden toebehoren, in geen geval aansprakelijk voor het gebruik dat ervan wordt gemaakt. Alleen de bezoeker is mogelijk auteursrechten verschuldigd ten gunste van de verzoekende derde.

 

Indien de bezoeker meent dat één of meer elementen op de Website in strijd zijn met zijn eigen intellectuele-eigendomsrechten, wordt hem gevraagd via e-mail contact op te nemen op audrey.bove@hotmail.com en het geschil nauwgezet uit te leggen. Er wordt zo snel mogelijk contact opgenomen met de bezoeker om het geschil op te lossen.

 

TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTBANKEN

In geval van betwisting is enkel het Belgisch recht van toepassing en zijn enkel de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement van de maatschappelijke zetel van DREYB Studio bevoegd.

 

CONTACTGEGEVENS

Als u vragen heeft over de inhoud van onze website, kunt u die sturen naar audrey.bove@hotmail.com

bottom of page